Javni razpis P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov: Investicija v razvoj večnamenskega prilagodljivega pohištva za hotele in druge oblike nastanitev

Podjetje Hit Preless d.o.o. je na javnem razpisu »P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov«, uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije: »Investicija v razvoj večnamenskega prilagodljivega pohištva za hotele in druge oblike nastanitev«.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Javni razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
 • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

 • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom
 • povezovanja členov gozdno-lesne verige;
 • povečanje zaposlenosti ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito
 • ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov);
 • zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem

Glavni cilj/namen operacije je bila izvedba sledečih aktivnosti (nakup osnovnih sredstev):

 1. Linija za robljenje
 2. Odsesovalni sistem
 3. Ogrevalni sistem na preši in lakirnici
 4. Namenska orodja za krivljenje
 5. Programska oprema

Realizirane aktivnosti so bile tudi izvajanje del zaposlenih, ki so bili prijavljeni na operacijo. Dodatno se je zaposlilo tudi dve dodatni osebi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: Povečanje konkurenčnosti na tujih trgih z izdelavo multimedijske predstavitve in integracijo novih sistemov.

Podjetje HIT PRELESS d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Povečanje konkurenčnosti na tujih trgih z izdelavo multimedijske predstavitve in integracijo novih sistemov«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si