1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Heka izziv« (v nadaljevanju nagradna igra) je HIT PRELESS d.o.o., Žlebe 1, 1215 Medvode, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka na dogodku Vesela košarka, dne 28.8.2022. Namen nagradne igre je ozaveščanje o blagovni znamki Heka in pridobivanje kontaktov za uporabo marketinških aktivnosti. 

  1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi udeleženci na dogodku Vesela košarka ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– na dogodku izpolnijo nagradni letak s oddajo osebnih podatkov in se v primeru žreba udeležijo košarkarskega izziva,

– so starejši od 18 let,

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju HIT PRELESS d.o.o.. Pravne osebe ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani www.hekainterier.si 

 

  1. Način sodelovanja

Na dogodku Vesela košarka, dne 28.8.2022 se bo v sklopu dogodka odvil žreb in Heka izziv. Udeleženci dogodka se lahko na nagradno igro prijavijo preko letaka, kjer izpolnijo zahtevane podatke. Na dogodku se med vsemi oddanimi in pravilno izpolnjenimi letaki izvede žreb, kjer se žreba pet oseb, ki se udeležijo izziva. Heka izziv je sestavljenih iz treh poskusov košarkarskih sposobnosti, ki so točkovane. Vsaka oseba ima tri poskuse iz različnih pozicij na kođarkarskem igrišču, da zadena na koš. Vsak zadetek iz različne pozicije igrišča se točkuje, udeleženec z največ zbranih točk je zmagovalec in dobitnik nagrade stol Andy. V primeru izenačitve se meti izvajajo do pridobitve zmagovalca.

Komisijo sestavljajo

– Tina Žarki (HIT PRELESS d.o.o.)

– Jaka Pregrad (HIT PRELESS d.o.o.)

– Jan Brenkuš (organizator dogodka Vesela košarka)

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

  1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo zmagovalcu podelil 1 nagrado – ergonomski otroški stol Andy.

Nagrajenc je o nagradi obveščeni na samem dogodku, je pa potrebno v roku 3 dni posredovati podatke (stalni naslov bivanja in davčno številko) na mailhttps://hekainterier.si/ 

Z dobitnikom prve nagrade se bo organizator dogovoril za prevzem nagrade. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnost podatkov (lažni podatkil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da organizator nagradne igre HIT PRELESS d.o.o., lahko na lastnih komunikacijskih kanalih (spletna stran, Facebook in Instagram profil blagovne znamke Heka) objavi novico podprto s fotografijami iz dogodka in izvedbe nagradne igre ter njihove osebne podatka (ime in priimek nagrajenca). 

 

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagradne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

  1. Odgovornosti organizatorja

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršnih posledic, ki ji jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem Heka izziv.

Glavna nagrada ergonomski otroški stol Andy zaradi svoje vrednosti dosegata dohodek v skladu z Zakonom o dohodnini. Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci dovoljujejo organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov in njihovo uporabo za pošiljanje marketinških sporočil. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, ·  objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence).

 

  1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://hekainterier.si/ . Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov https://hekainterier.si/ . V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 27. 8. 2022,  HIT PRELESS d.o.o.